ALGEMENE VOORWAARDEN – onlinebasketballcoach.nl

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 augustus 2018. De onlinebasketballcoach.nl is een website van INCITE uit Nijetrijne, ingeschreven in KvK onder nummer 39073606. De onlinebasketballcoach.nl wordt in deze voorwaarden van rechtswege vertegenwoordigd door INCITE.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Account: de persoonlijke digitale omgeving op de website waar gebruiker toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de dienst.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Content: het geheel aan informatie dat door onlinebasketballcoach.nl via de website aan gebruiker ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vaardigheden, oefeningen, trainingen, video’s, afbeeldingen en teksten.

Dienst: de [gebruikersomgeving].onlinebasketballcoach.nl. Het aangeboden online platform waarop gebruikers kunnen inloggen en gebruik kunnen maken van de aangeboden functionaliteiten.

Gebruiker: de natuurlijke persoon die een account heeft aangemaakt voor het gebruik van de dienst. Dit kan een individuele trainer of coach zijn maar ook een vertegenwoordiger van een vereniging of instelling.

Intellectueel eigendom: Alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de dienst en de website alsmede de via de website openbaar gemaakte content.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen onlinebasketballcoach.nl en gebruiker op grond waarvan onlinebasketballcoach.nl zich verplicht tot het leveren van de dienst aan gebruiker, onverminderd alle andere verplichtingen voor onlinebasketballcoach.nl en/of gebruiker die uit de algemene voorwaarden voortvloeien.

Website: het platform van de onlinebasketballcoach.nl dat via de website [gebruikersomgeving. onlinebasketballcoach.nl en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Artikel 2 – Toegang tot de dienst

 1. Gebruiker krijgt toegang tot de Dienst door een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. Gebruiker krijgt na registratie toegang tot de Dienst na het aanmaken van de specifieke gebruikersomgeving voor de Gebruiker.
 2. Gebruiker staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
 3. Gebruiker verklaart tenminste de leeftijd van 16 (zestien) te hebben bereikt. Gebruiker die de leeftijd van 16 (zestien) niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of voogd van Gebruiker.

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst

 1. De Dienst bestaat eruit dat Gebruiker toegang krijgt tot de Website, waarop Gebruiker tools kan gebruiken voor het geven van basketbaltrainingen.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van het Account, verleent onlinebasketballcoach.nl aan Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken.
 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de activiteiten van Gebruiker in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Gebruikers via de Dienst niet:
  • op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  • discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter bevinding van onlinebasketballcoach.nl;
  • virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;
  • bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  • een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij onlinebasketballcoach.nl hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  • in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de privacy policy van onlinebasketballcoach.nl, of enige geldende wet- en/of regelgeving;
  • inbreuk maken op de rechten van onlinebasketballcoach.nl en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  • op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
  • de belangen en goede naam van onlinebasketballcoach.nl kunnen schaden.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst

 1. onlinebasketballcoach.nl levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. onlinebasketballcoach.nl geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. onlinebasketballcoach.nl is tegenover Gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 2. Gebruiker is verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
 3. onlinebasketballcoach.nl is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
 4. onlinebasketballcoach.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 5 – Betaling

 1. Voor het gebruik van de Dienst kan Gebruiker een periodieke of eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door onlinebasketballcoach.nl vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Het tarief is gebaseerd op het door de Gebruiker opgegeven totaal aantal competitie spelende teams. Er kan slechts 1 licentie per vereniging worden aangeschaft.
 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting, geldt dat onlinebasketballcoach.nl gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan Gebruiker het Account beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
 4. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatisch incasso wordt of kan worden betaald, betaalt Gebruiker binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 5. Indien na het verstrijken van de termijn door onlinebasketballcoach.nl nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Gebruiker direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is Gebruiker over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien Gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan onlinebasketballcoach.nl de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door onlinebasketballcoach.nl gemaakte kosten in verband met te late betalingen ten laste van Gebruiker. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 25,-.
 6. Ingeval van verzuim is onlinebasketballcoach.nl gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop aan de betalingsverplichting is voldaan.
 7. Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. onlinebasketballcoach.nl, zijn personeel en/of voor onlinebasketballcoach.nl werkzame personen zullen de door Gebruiker verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. onlinebasketballcoach.nl conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.
 2. Gebruiker geeft onlinebasketballcoach.nl volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom

 1. Het Intellectueel Eigendom berust bij onlinebasketballcoach.nl en/of haar licentiegevers. Niets in de Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan Gebruiker.
 2. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van de Algemene Voorwaarden mag Gebruiker niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onlinebasketballcoach.nl:
  • (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
  • substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;
  • kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
  • domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de Dienst.

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen

 1. De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals Gebruiker deze aantreft op het moment van gebruik.
 2. onlinebasketballcoach.nl geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in de Algemene Voorwaarden. onlinebasketballcoach.nl is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
In het geval dat onlinebasketballcoach.nl voor schade aansprakelijk is jegens Gebruiker, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt ot:

 1. Directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten); en
 2. De door de in het lopende kalenderjaar aan onlinebasketballcoach.nl betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van onlinebasketballcoach.nl is voortgevloeid.
 3. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van onlinebasketballcoach.nl geldt lid 1 niet.

De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvan onlinebasketballcoach.nl zich bedient.

Artikel 10 – Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen door een e-mail of brief te sturen naar de op de Website vermelde contactgegevens, onder vermelding van ‘opzeggen abonnement’. Bij opzegging door de Gebruiker is Gebruiker de vergoeding tot en met de lopende maand verschuldigd.
 2. Het verwijderen van een Account kan door een e-mail of brief te sturen naar de op de Website vermelde contactgegevens, onder vermelding van ‘verwijderen account’. Verwijdering van een Account houdt ook opzegging van het lopende abonnement in. Een Account wordt verwijderd 2 jaar nadat het laatste abonnement is geëindigd.
 3. onlinebasketballcoach.nl is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging door onlinebasketballcoach.nl is Gebruiker maximaal de vergoeding tot het moment van opzeggen verschuldigd.
 4. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die onlinebasketballcoach.nl ten dienste staan, is onlinebasketballcoach.nl te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder -maar niet daartoe beperkt – indien:
  • De Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden;
  • onlinebasketballcoach.nl van mening is dat de handelingen van Gebruiker schade aan onlinebasketballcoach.nl of derden kunnen toebrengen;
  • Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor Gebruiker per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd.
 5. onlinebasketballcoach.nl verwijdert bij opzegging het Account.
 6. onlinebasketballcoach.nl is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan Gebruiker te verstrekken.

 Artikel 11 – Toestemming gebruik oefeningen binnen BASIC abonnement

 1. Gebruiker gaat er mee akkoord dat de door Gebruiker gemaakte oefeningen in het BASIC abonnement automatisch ter beschikking worden gesteld aan andere gebruikers van onlinebasketballcoach.nl

 Artikel 12 – Forum en toepasselijk recht

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen onlinebasketballcoach.nl en Gebruiker worden bij uitsluiting beslecht door de binnen het arrondissement van Amsterdam, Nederland, bevoegde rechter.
USA